English: up
Dharug: gul
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   Dhungagil   burawa   miring   mirrin   mirrin   mamila   buwamiliya   babuga   guyaa   garru(wa)   nagani   gulbanga-   manyu   malawanya   balangalawul   gurarayagun   gungul   bininggaray   dinbin (denbin   muruduwin   burbangana   walibanga   bulbalga  
Comment: