English: anger
Dharug: wurugurung
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   bungu   bungu   buruwuna   garawiya   gulara bayala   guruwaguruwa   maiyal   may   mayal   wurabata  
Comment: