English: head
Dharug: gabara
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   kowari   dubarayi   wallu-mill   damang   wudi   wulgan   ngalangala   darral   marrinagul   guwarri   mubarri   gobina   ngulun   ngulun   yagali   gunama   garrama   gidan   gunat   gabara   guru   gamura   Barawuri   gabagaba   garangal   daralaba  
Category: Barrang
Comment: