English: sun
Dharug: guwing [Hover over to listen]
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   bukurung   bibola   Bunul   guwing   guwing bayabuba   guyunga   gwiangaga   gura   guwing burragula   dyarra murrama guwing   bunul  
Category: Nura
Comment: