English: white
Dharug: dabuwa
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   dabuwa   dabuwa   dabuwamili-   djanarruk   dyirra   garraway   kirrawee   wayjin barrabin  
Comment: