English: head
Dharug: gabara
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   Barawuri   damang   daralaba   darral   dubarayi   gabagaba   gabara   gamura   garangal   garrama   gidan   gobina   gunama   gunat   guru   guwarri   kowari   marrinagul   mubarri   ngulun   ngulun   wallu-mill   wudi   wulgan   yagali  
Category: Barrang
Comment: