English: day
Dharug: gamarruwa
Part of Speech:
Related Words: Yaguna   Durraburra   (Yagoona)  
With similar English translation:   baranyi   barrabuwari   birrungga   branyi   darrabarra   darraburra   durraburra-da wugulgu yagana-da wala   gamarabu   gamarru darrabarra   gunamaga   guyunga   gwiangaga   murjalga   murungalga   nyega   yagu   yanadag   yanadaga  
Category: Warami
Comment: