English: I
Dharug: ngaya [Hover over to listen]
Part of Speech:
Related Words: -wa  
With similar English translation:   boorai or warroo   burudi   guroong   malya   wiruwi   gomea   jindoala   warriwul   Dhungagil   Mulumulung   Walan yilaba   bibola   Bunul   gaguni   Buruwi   burung   balagayman   dyinmang   badjagarang   dagaran   duba   ganmangnal   mibra   burawa   gamungali   baragat   djirrun   bayadja   mudung   ngalaya   dyamuna   gulara   barrin   buraga   nurunyal   walangalyung   gidi-gidi   gidigidi   nganaga   warruya   djarrawunang   marriyang   wibung   wugan   wunyang   wiri gitji   garadji   guji   wiri   mundu   wadanggari   djuraduralang   djuraduralang   bidjiwung   ngarang   bayi-   garrun   Wugongga   wuruwuru   mirrung   mirrung   Murrumwirugan   Marri   marri   marrinuwi   nuwi   munu   munu.   binding   binyang   binyang   yidbung   dilbung   gunyadu   ngurra   Buddyanbuloala   ngurra   bidjigat   biya-   dul   oysters   gugurruk   gugurruk   Kum-mum-ura   munyming   garagadyara   buwa-   gawun   munhagut   magalyinyara   buga   burgaya   bubuk   bumarang   bumarang   bumarit   bumarit   wumarang   wumarang   yara   ganaligalyung   gibara   daliyungay   buridyuwuwugulya   nabang   ngayari-   ngayiri   yalinga-   dirrabari   bugrabanya   bugrabala   guwadagang   djambi   miring   mirrin   mirrin   duga   kooroora   buwabili   gudyang   yanu   damang   wudi   wulgan   djamuldjamul   gudhaway   garalung   gunalung   djingaring   ganaray   garagun   buduway   gurung   wungarra djugama   buriguru   damunalung   garadyigan   gurung   gurung   burraay   gulyangarri   walu   gadigabudyari   gadigalbudyari   galuwa   Galuwa   banday   gabarra   wudi   wuda,   ngalangala   warayama   banyibulung   gayumay   ngalawayu gumang   ngamuru   buruwanwa   wudiba wudiba   duwana   ginyi   mirral   wanyuwin   berriwerri   yiwayiwa gagagaga   biyani   biyani   wugan minaring   minak   darrabarra   Gunga   gunga   gunagali   gunin   gumul   naragaying   ngarra buni   buyi   gama   gama-   dingu   warragal   marayama   gaba-   gaba   gitti gitti   bamulguwiya   ngarrawan   bugi   mulbari   nala bugi   wiribanga   Wiribanga   dingu   djunguwaragal   mirri   wuragal   bar-ru-wal-uri   baruwaluwu   biall wanabuuni biyal   gunyalungalung   wida-   yurungi   gunya   darawun   bugay   barrugin   bulungga   dinaguwa   garagula   garagula   barrugin   gunanguyirngai   guwalgaliang   guwalgalyung   guwalgalyung   angalanda   wadhuk   -ra   waragal   nyimang   guni   muruduwin   duruga   duruga   mulumulu   mudjin   biyanga ngalawayu   wubin   wubin   weering   wiring   wiring   ngununy   ngumul   mamila   dyurala   malat   manwari   bidiluray   bura garimi   garungan   garungan   guren??   barila   beril   marra   guwiyang   guwiyang   gwianga   djarraba   djarraba   Marana   buwamiliya   marana   magura   maugra   baragalun   guraydarrawina   murawal   badiwa   banilung   burunaganaga   waldagal   magura   magari   magura   maarra   galara   muding   galarra   muding   guwariya   guwariya   bara   magura   burunaganaga   mani   mani   man   man   barra   maugerry   girra-girra   gara dyung   garradjun   garradjun   Magari   damuaya   bulabula wugul   Maridiyulu   marridyulu   bugulbi   gili   baragula   baragula   miyanung   miyanga   wilbing   wumara   bungu   bungu   guruwaguruwa   darragali   baraba   gunamaga   gamarada   Ngalaya   gamarada   mama   midjigan   gamarada   gumal   budgiwung   duruwan   marrinmara/mirriburu   mumarri mumarra   wugi   bumurra   gamarral   ganimung   bayingawuwa   beeniang   bulada ghan   buyi   man   mani   durungaling   dyin   guring   waruwi   waruwi dyin   duga   ngawiya-   ngwiyi   banyadjaminga   dulumi-   jillerri marra   banyadjaminga   bindeendhan   Buideendhan   bong-u   wuruna   guyaa   garru(wa)   yauinyandau-wandhau   budyari ngutti   budyari mullinawul   budyari karaga   budyere karaga   budyari   ngubadi   wargaldarra   warunggat   djugadya   djarraba   guruwilang   diwana   djiwarra   djiwaxra   garrin   nguruguri   wuwa   gunat   gidan   gunat   manaran   hangadya   baringan   birragu   garungul   dyirabun   Myille   mungi   Namban   guru   nula   naganyi   nagani   duwabili   guwara   guwara   bulga   bulga   ngurungalugu   namaringguli   nanungi   gumir   ngalawi   djamu   yuruwin   ngaya   nyalu   dhunibgak nambang   diamu   yuruwin   badugubaliwida   Jumbingi   nandiangai   biallgangi ngarabuuni   nandigai   dungaribanyi   madjiyai   manyaru   yanu   durraduway   Ngullaiangai   jaulangai nanda   wanyawaridyau   bjuinigai bulmang   jaulangai nambang   jaulangai nanda   danagal   danagal   darrbangaldyun guralibuwa   walunadarang   yuwin   nabunggay widalyi   Barawuri   nanung   ngaramang   yabun   gabami   gabami   bugulbi   dirrabari   buruwan   buruwang   buruwang   guruwanali   wuruna   gaybal   gudyi   guwi   guwidbanga   guwidyi   madudji   wanya wadu   guray   murubin   narang   wara wara   bulbul   djura   djulara   djura   wulugul   guma   guma   dyaramak   djirramba   bunya   bunya-   bunyalyi   ngara   daniya   ngarra   nanma   guganagina   badiya   Kar-kan-ah   bayagin   bayagin   darra   wanya   Wanya   ngalawa-   gili   djarraral   mungi   mungi   wada   marridugara   wiriyagan   midjuburi   buruwan   gadya-   murrira   nalgarra   dalin   wiling   wiling   ngara   ngarra   ngara-   Ngara   ngarang   badya badya   wilingali   gunangulyi   wayagiwala   wayagiwala   mudang   ngalawa-   naga   naga   de-ra-gal   barabiyanga   darimi   naala warragul marri dingu   buduwanung   galgalyung   guwal   ngarangalyong   ngarangalyon   buduwangung   wilbung   nuwalgang   nuwalgang   gunyuu   daraya-   wunyawuri   guwul   mugungalyi   mugungalyi   malarra   mangi   bunyarinarin   bunyarinarin   ganmiludhi   nuwa   murayung   gooboora   barugali   gabagaba   dura dyang   garaga   midya   mundu   murdin   murubin   warrawal   yarrabuni   dani   dara-   burbigal   mulinawul   winbin   dura   Kon-m-aru   bulga   gulang   badubirung   bayumi   yabun   bundaluk   guma   garungali   garungin   burang   damulay   mugagaru   guwigan   gujimay   minak   nguwing   djagara   bur-ra-duh   guribuni   wirgan   wirgan   djaraba   barawalgal   djibagalung   wadyiman   yarabundi   bayibanga   dhungagil   bangada   ngaranga   Bura   wiyana   daydyay   dabura-   budjur   gurrundurrung   baramada   wana   yurura   birrarik   garranga bumarri   garrangabumarri   gadja   gadji   gadya   windji   yura   badjagal   ganamagal   burudal   mawuguran   bunyuwal   madyi   darraburraburiya   manyu   guwadagang   nanung   birubirru   darramuwa   wali   bawama   djura   guman   guman   mudjaru   dhinburri   Mamarrianda   mulumulung   barayinma   wudang   ganjiwan   baruwaluwu   walumil   dainun   damun   walan   walan yilaba   yilaba-   duralang   damuna   barrin   yadbi   wumara gadyanma   malya   biyanbing   muwambi   baru   Kalah   bana   bunna bana   murugu   walan   walan,bana   dilbanyi   madingara   wulan   bana   murugu   walan   warin   warin   guwirang   na-   nanangyila   buming   bumming   djirrabidi   gulungaga   gulungaga   buming   malin   mudjin   nurgina   nunanglanung   mudjin   mudyin   ngalawa-   walama   warigulyi   gan   gan   ngaraguun   biba   biba   warrangi   dilbanyi-   bugari   burbuga   buduwai   Gulaga   burabira   malawanya   buruwan   buruwang gaba   gulina   gulina   wumara-   Joaineendadeendban   dyaramak   garanga   djuni   balangalawul   gunama   gurarayagun   gudhaling   manya   yara   yurulbara   bunyadil   dawarang   yung   yarragung   aragung   milandhunth   yilimung   walu   niwanyi   gili gili   marri nuwi   buruwang   dagurayagu   ginara   muluma   badjal   mulali   mula   nguttan   ngayana   ngumun   baraya-   yaban   murradjulbi   murradjulbi   ngamul   ngamul   djuguru   djurumin   djurumin   dugana   mamuna   djambing   djambing   ngalawa   ngalawa-   ngalga   nalawala   yuridyuwa   marrigang   marrigang   baggi   barrangal   barrangal   Kurra-nu   bunburra   mugadun   mayagawarrbay   maliyawul   berang   winnarga   narang nuwi   galgala   galgala   midyung   guyung   bula   ngimagay   wuruna   gulara bayala   yiyari   badu   garra-   garramilyi badu   muday   duwal   walangalyung   ganadyul   Wumara   wigun   wigun   wumara   nuru gamay   bilarra   garubini   gungul   danganuwa   marigung   marrayagong   gumada   djugi   dyuranga   buran   dhuraga   yuril   gurugabundi   muring   muring   daringyan   daringyal   daringyan   guji   gunyamarra   gunyamarra   mayalya   walawa   wari wari   baluwi   dugarang   djura   dudbara   buran   bininggaray   dinbin (denbin   djubi   djubi   guwing bayabuba   dyarra murrama guwing   bunul   muruduwin   mannyi mali   mannyi mungala   miwuluni-   bugi-   wadabi   waringa   marri garadyara   dubuwagulya   daruwiya   dun   bunilbanga   dilbanga   buna-   bura   garawu   bura   dali wingaru-waru dalang ngyina-ra murrai murray byalla-ra marri   marri ganandyanga may   yanngoolaia ngulling yum   Yanngoolara yullin yu   Jaulaia njaragendi   jauiang yum   ngurisenggullagula   ngeurunggalagugal   dingaladi   darra   dharra   wingara   wingaru   djuli   dura   diya   wurrungwuri   yirabana   yiribana   yilamay   wigun   danyaya   gidigidi   marriyagang   marriyagang   wunal   wunul   yanbat   yaraba   gaguna   gaguni   mulinawul   burumurung   gurungyi biyal   yulang yirabadjang   yulang yirabadjang   daramaragal   bira biragalyung   gurunguragal   walibanga   walubudyun   nganaba   yilaba   yilaba-   yilabil   yilabil   gumerri   gumirri   muruduwin   ganugan   ganugan   barangal   barungal   gubarung   muli   buduwa   bangala   dyarrba   burumurring   burumurring   madala   ngan diya giyara   warrumu ye warru wani   darangaraguya   dalawuladak   wurgawina   diamuldiamul   dabuwa   dyirra   dabuwa   dabuwa   garraway   kirrawee   djanarruk   dabuwamili-   wayjin barrabin   gulang   danungaru   dyin   dyinmang   dyinmang   bindendhan   nambangandha   nandin   badabayumi   gura   gura   guwarra   guwarra   buruwang   buruwi   buruwan   yuruga gura   dulugal   badjayalang   bayinmarri   dugara gura   gunyama   yarabalang   bayin   bayinmarri   winda   dalangyila   daging   wilbing   wilbing   guragina   migawarma   migawarrma   warrin   damara   burradhun   daramuragal   malgun   dyinmang   murubin   boorooraralyun   wungawunga   wungawunga   wadi   gamaybirung   wadibarang   guni   guni   Kunne   yabunaru   barung   barung   Nandubi   nandin   Nitandangai   baban/la   ngaragailiang   ngarang   ngarangalyung   ngarangalyung   marumara   marumara  
Category: Ngaya
Comment: