English: island
Dharug: buruwan [Hover over to listen]
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   warayama   wudiba wudiba   mamila   buwamiliya   bayingawuwa   buruwang   buruwang   guruwanali   badjagal   malawanya   buruwang gaba   balangalawul   gurarayagun   buruwang   gungul  
Category: Nura
Comment: