English: white
Dharug: dabuwa
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   dyirra   dabuwa   dabuwa   garraway   kirrawee   djanarruk   dabuwamili-   wayjin barrabin  
Comment: