English: day
Dharug: darraburra [Hover over to listen]
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   gamarru darrabarra   gamarruwa   barrabuwari   darrabarra   gunamaga   yanadag   yanadaga   gamarabu   murjalga   guyunga   gwiangaga   murungalga   yagu   durraburra-da wugulgu yagana-da wala   nyega   birrungga   baranyi   branyi  
Category: Warami
Comment: