English: white
Dharug: dabuwa
Part of Speech:
Related Words: dabuwa   dabuwa   dabuwamili-   djanarruk   dyirra   garraway   kirrawee   wayjin barrabin  
Comment: