English: anger
Dharug: wurugurung
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   wurabata   garawiya   bungu   bungu   guruwaguruwa   gulara bayala   buruwuna   maiyal   may   mayal  
Comment: